Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om projecten/activiteiten in het kader van de CAO Kunsteducatie uit te kunnen voeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen. Als uw werkgeveronder de cao valt, dan brengt de wet mee dat wij hiervoor gegevens van u en van andere partijen moeten ontvangen.

Wij kunnen de volgende (bijzondere) (persoons)gegevens verwerken:

 • Voor- en achternamen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Om aan de afspraken uit de cao te kunnen voldoen, verwerken we uw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

 • Berekenen, vastleggen en innen van premies;
 • Statistische analyses;

Uitvoering van een uit cao voortvloeiende activiteit of project;

 • Geschillenbeslechting;
 • Adequate communicatie met de betrokkene;
 • Relatiebeheer;

Delen met andere partijen

OAK deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de cao en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OAK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. OAK verwerkt uw gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte.

De uitvoering van de premie inning is uitbesteed aan Actor. Actor beschikt daarom over uw (persoons)gegevens. OAK heeft met Actor afspraken gemaakt over de wijze waarop Actor met uw gegevens om gaat, met wie zij uw gegevens mogen delen en hoe zij uw gegevens moet beveiligen. Actor zorgt bij eventuele subverwerkers voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau zoals afgesproken met OAK.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

OAK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen (corrigeren). In bepaalde gevallen kunt u ons daarnaast vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht sturen naar oak@actor.nl . Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat op deze kopie de pasfoto(‘s), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer(s) en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van uw privacy. OAK zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Intrekken toestemming

Om de cao goed uit te kunnen voeren, hebben wij bepaalde persoonsgegevens uiteraard nodig. Maar dit geldt niet voor alle gegevens die wij verwerken. U kunt ons daarom vragen om uw gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat wij u bellen of e-mailen of als u een belangrijke persoonlijke reden heeft waarom u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken.

 

Klachtrecht

Als OAK niet voldoet aan uw verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u hiertegen in beroep te gaan bij de rechter.

Beveiliging

OAK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies

OAK maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de site.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

OAK behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen.

Contactgegevens
Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie
Lucasbolwerk 11
3512 EH  Utrecht
T 088 329 20 30
E oak@actor.nl