Sociale partners in de branche Kunsteducatie hebben in de tussen-cao met looptijd 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 afspraken gemaakt over uitbreiding van de werkingssfeer. Per 29 mei 2020 is deze CAO ook algemeen verbindend verklaard (avv). In deze informatie vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Nieuw is, dat nu ook de circusscholen, jeugdtheaterscholen en dansscholen onder de CAO vallen.

Wanneer valt mijn organisatie onder de werkingssfeer?

Dit is het geval voor “de rechtspersoonlijkheid bezittende, direct of indirect gesubsidieerde privaatrechtelijke organisatie die activiteiten verricht op het terrein van kunsteducatie, waaronder begrepen dansscholen, jeugdtheater scholen en circusscholen”.

Checklist:

  • er is sprake van kunstzinnige vorming / kunsteducatie
  • de privaatrechtelijke organisatie is een rechtspersoon (een bv, nv, vereniging, stichting, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie)
  • je ontvangt voor jouw activiteiten direct of indirect een subsidie
  • is sprake van een privaatrechtelijke organisatie

Welke cao-afspraken moet ik hanteren?

De CAO is grotendeels voor jou van toepassing. Dit is geregeld door middel van algemeen verbindend verklaring door het ministerie van SZW. Er zijn enkele uitzondering, zie hiervoor het avv besluit, gepubliceerd in de Staatscourant van 28 mei 2020, publicatienr. 24394.

Wij hebben op dit moment een andere cao, hoe maak ik de overgang naar CAO Kunsteducatie?

De CAO Kunsteducatie is een minimum-cao. Dat betekent dat je positief mag afwijken van de afspraken, door bijvoorbeeld een hoger loon uit te betalen. Of in onderling overleg met de werknemer andere, voor de werknemer gunstigere, afspraken te maken. Als er nu binnen de organisatie een andere CAO wordt gehanteerd waarvan de arbeidsvoorwaarden minder gunstig zijn, dan dien je deze op minimale niveau van de CAO Kunsteducatie te brengen. Hiervoor is een pakketvergelijking tussen de CAO’s de basis.

Kan ik uitstel krijgen om de CAO Kunsteducatie toe te passen?

Ja, dat kan. Je kunt bij het OAK uitstel aanvragen. Dit is geregeld in artikel 1:5 van de CAO. Naast uitstel kun je ook geheel of gedeeltelijk ontheffing aanvragen van artikelen in de CAO. Wel moet daarbij duidelijk worden gemaakt dat arbeidsvoorwaarden op een andere manier zijn gewaarborgd. En er moet akkoord zijn van de OR, PVT of werknemersorganisaties. Als het OAK met jouw verzoek instemt, dan is dit voor de looptijd van de CAO. Je kunt hiervoor een email sturen naar OAK@Actor.nl

Moet ik nu ook OAK premie gaan betalen?

Het OAK is niet algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alleen leden van Cultuurconnectie aan deze afspraken gebonden zijn en premie moeten betalen.

Waar kan ik met vragen terecht?

Voor cao-vragen kun je terecht bij: Cultuurconnectie via cao@cultuurconnectie.nl AVV via vrijckmans@avv.nu Kunstenbond via karinboelhouwer@kunstenbond.nl